Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten van Stichting Poëziebus zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: poeziebus.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Stichting Poëziebus zijn vrijblijvend en Stichting Poëziebus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting Poëziebus. Stichting Poëziebus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting Poëziebus dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Stichting Poëziebus behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsmelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling hiervan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de webpagina van Stichting Poëziebus. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Stichting Poëziebus.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is of blijft, is Stichting Poëziebus gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Stichting Poëziebus vindt plaats op de wijze als tussen partijen overeengekomen en tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Stichting Poëziebus anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Stichting Poëziebus. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en het risico betreffende het artikel gaat dan over op de klant. Dit geldt ook, indien de klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het artikel op het postkantoor op te halen.

4.3 Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Voorwaarden door de klant wordt ontbonden, zal Stichting Poëziebus het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stichting Poëziebus verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

5.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stichting Poëziebus geleverde artikelen of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Stichting Poëziebus garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U bent gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Stichting Poëziebus te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Poëziebus de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Stichting Poëziebus behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Stichting Poëziebus, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Stichting Poëziebus te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet, indien de koop op afstand betrekking heeft op:
– zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
– audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de klant de verzegeling heeft verbroken;
– kranten en tijdschriften.

Artikel 9. Retourzending en terugbetaling

9.1 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Stichting Poëziebus te retour te zenden.

9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de klant.

9.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.

9.4 Stichting Poëziebus zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Stichting Poëziebus toekomende rechten. Indien Stichting Poëziebus genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 10. Toegangskaarten

10.1 Bij de aankoop van een ticket, aanvaardt de koper automatisch alle huisregels en het reglement van Poetry Slam Rotterdam. Wanneer een bezoeker in strijd met deze huisregels handelt, dan kan deze bezoeker de toegang tot het evenement ontzegd worden. Bezoeker heeft dan geen recht op terugbetaling van het ticket.

10.2 Alle toegangskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Elk toegangsbewijs kan alleen worden gebruikt door de persoon wiens naam en achternaam is ingevuld op het formulier. De geldigheid van het toegangsbewijs kan worden gecontroleerd.

10.3 Alleen wanneer het evenement wordt afgelast, heeft u recht op terugbetaling van uw ticket. Wanneer u om privé-redenen verhinderd bent, dan heeft u geen recht op terugbetaling van uw ongebruikte tickets.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stichting Poëziebus, dan wel tussen Stichting Poëziebus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stichting Poëziebus, is Stichting Poëziebus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stichting Poëziebus.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Voor elk door Stichting Poëziebus geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.

12.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Stichting Poëziebus is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting Poëziebus kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

12.3 Stichting Poëziebus is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Poëziebus.

12.4 Indien Stichting Poëziebus om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Poëziebus in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Poëziebus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Poëziebus kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien u aan Stichting Poëziebus schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting Poëziebus gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stichting Poëziebus schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

14.2 Wanneer door Stichting Poëziebus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Stichting Poëziebus deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Poëziebus in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Poëziebus vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 Stichting Poëziebus is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14.5 Stichting Poëziebus erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

Share This