Reglement

Reglement Online Slam

N.B. Deze versie van het reglement is geldig voor de finale op 11 december

Reglement

Onderdelen
Poetry Slam Rotterdam

a) Zes voorrondes op woensdag 8 september, woensdag 22 september, dinsdag 12 oktober (i.s.m. Alfabet Soep), woensdag 24 oktober, zaterdag 20 november (i.s.m. Werklicht) en woensdag 24 november. Elke voorronde heeft acht deelnemers en één winnaar. Aan twee van de 48 deelnemers van de zes voorrondes, wordt een wildcard toegekend.

b) Finale op zaterdag 11 december. Er zijn acht deelnemers en twee winnaars. Deze acht deelnemers zijn de zes winnaars van de voorronde en de twee deelnemers met een wildcard.

UPDATE: Omdat de voorronde van Werklicht geen doorgang kon vinden, zijn er drie wildcards uitgedeeld in plaats van twee.

Regels en voorwaarden

Poetry slam

Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek voordragen en waarbij het publiek en de stemadviseur een winnaar kiezen.

Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is. Attributen, kostuums, muziek en/of andere ondersteuning zijn niet toegestaan. Deelnemers presenteren hun werk in de Nederlandse taal.

N.B. Fragmenten van andere talen zijn toegestaan, zolang 80% van de tekst in het Nederlands is.

Wedstrijdopbouw

De slam kent drie rondes.

Ronde 1:
Alle acht deelnemers nemen deel aan de eerste ronde.

Deelnemers krijgen 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. De tijd gaan in wanneer de deelnemer contact maakt met het publiek / de camera. Na 3 minuten klinkt een belletje en draait de DJ de muziek in. Na 3 minuut 30 gaat de microfoon uit. Wanneer de deelnemer doorpraat, krijgt deze strafpunten.

Het publiek stemt daarna door middel van een Zoom-poll. Ze kiezen hun favoriet uit de lijst van deelnemers. Er kan maar op 1 persoon gestemd worden. De vier deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde.

Ronde 2:
Ook in de tweede ronde krijgen de vier deelnemers 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. Het publiek stemt door middel van een Zoom-poll.
De twee deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de derde ronde.

Ronde 3:
De derde ronde is een battle, waarin de twee deelnemers samen 7 minuten de tijd hebben. Na 7 minuten geeft de host een teken. Als de ene deelnemer is begonnen, mag de andere deelnemer eindigen. De deelnemers krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen en/of evenveel tijd te spreken.

Het publiek stemt. De deelnemer met de meeste stemmen is de winnaar.

Jurering

Om de winnaar te bepalen, maken we gebruik van een Zoom-poll. Iedereen die ingelogd is via Zoom krijgt deze poll te zien. Op de poll zijn de namen van alle deelnemers te zien. Het publiek kiest hun favoriet. Er kan maar op één iemand gestemd worden. Het stemmen is anoniem.
De deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde.

Strafpunten

Voor elke 5 seconden buiten de tijd (3.30 minuten) worden 2 stemmen van het totaal afgehaald.

Deelname

Er zijn geen speciale criteria. Iedereen die zijn/haar/hen eigen teksten schrijft en voordraagt, mag meedoen.

Inschrijvingen worden aangenomen op volgorde van aanmelding. Je aanmelding is compleet wanneer je het formulier hebt ingevuld en een foto + bio hebt gemaild aan de organisatie. Als je je aanmeldt nadat de slam al vol is, kom je op de reservelijst. Wanneer een kandidaat uitvalt, wordt de reservelijst aangesproken. Ook dat gaat op volgorde van aanmelding.

Voor de voorrondes in samenwerking met Alfabet Soep en Werklicht, geldt dat deze organisaties zelf de inschrijvingen regelen. Daarvoor kunnen andere procedures gelden.

De voorkeur gaat uit naar deelnemers die uit Zuid-Holland komen. Er zijn daarom per voorronde maximaal twee plekken beschikbaar voor deelnemers van buiten de provincie Zuid-Holland.

Deelnemers gaan akkoord met het feit dat de slam opgenomen wordt en dat er foto’s gemaakt worden die later gepubliceerd worden.

Volgorde

Voorafgaand aan de slam wordt de volgorde van de kandidaten, bepaald door het trekken van lootjes. In de tweede ronde wordt die volgorde omgedraaid. In de derde ronde (de battle) wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

Gelijkspel

In geval van gelijkspel wordt een nieuwe poll gemaakt met alleen de twee namen van de mensen die gelijk gescoord hebben erop. Indien ook dat in een gelijkspel resulteert, bepaalt de stemadviseur de winnaar.

Kwalificatie voor het NK

Beide deelnemers die de derde ronde halen, gaan door naar het NK Poetry Slam in Utrecht. De battle wordt dus uitgevochten ‘voor de eer’.

Diskwalificatie en overige voorwaarden

1) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt.
2) Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.
3) De organisatoren van Poetry Slam Rotterdam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van de stemadviseurs en het publiek.
4) Deelnemende kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.
5) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht.
6) Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.
7) Bovenstaande is onverkort van toepassing op de voorrondes zoals die worden georganiseerd door Werklicht en Alfabet Soep en geldt eveneens voor de betreffende organisaties en organisatoren.

Disclaimer

Poetry Slam Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname of bezoek aan Poetry Slam Rotterdam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

N.B. Delen van deze tekst zijn (met toestemming) overgenomen van het Reglement 2019 van het NK Poetry Slam. Wij zijn het Literatuurhuis daarvoor zeer erkentelijk.

 

Share This